Strona główna » Wykład i nordic walking

Wykład i nordic walking

Wykład i nordic walking

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

 

 

 

 

Już w najbliższą sobotę kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z wykładem pt. „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym – praktyczne inspiracje” wystąpi Jacek Łapiński. Początek tradycyjnie o 12.00, Sala Teatralna MDK, ul. Matejki 11. Jednocześnie chcemy zaprosić wszystkich członków UTW na coroczny marsz Nordic Walking. Impreza odbędzie się dopiero za miesiąc ale już teraz można się zapisywać. Szczegóły w załączonym regulaminie marszu, z którym prosimy się dokładnie zapoznać.

Regulamin V MARSZU NORDIC WALKING

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie pod nazwą:
V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017”.

1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem głównym jest: Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie .
Współorganizatorami są:

 • Polska Federacja Nordic Walking

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

2. Pod nazwą lokalnego organizatora rozumie się Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu (UTW), jako jednostka przynależącą do instytucji prawnej.


Organizatorem lokalnym V MARSZU NORDIC WALKING Studentów UTW w Świnoujściu 2017 jest:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu, działający przy Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, jako instytucji prawnej.


Adres korespondencyjny:
ul. Wojska Polskiego 1/1;
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 59 49
e-mail: utw@mdk.swinoujscie.pl

 

2. DEFINICJA MARSZU NORDIC WALKING
 

Marsz Nordic Walking to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokiem do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijów do Nordic Walking.

 

3. CELE IMPREZY

 

 • popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking, jako najprostszej formy ruchowej człowieka,

 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,

 • promocja miasta Świnoujście i okolic ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznej jaką jest świnoujska plaża.

 

4. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 

Marsz odbędzie się dnia 6 maja 2017 r. (sobota)

Miejsce startu: Centrum Koordynacji Działań Ratowniczych (plaża, ul. Powstańców Śląskich)

Trasa Marszu:

Dystans: 5 km – obowiązkowy dla uczestników marszu

 • wariant długi - 2,5 km plażą w kierunku granicy i nawrót na punkcie kontrolnym,

Dystans : 2 km – dla sympatyków marszu ( nie obowiązkowy z myślą o osobach mniej sprawnych ruchowo)

 • dystans 2 km - wariant krótki – 1 km plażą w kierunku Stawy Młyny i nawrót na punkcie kontrolnym

Trasa ma charakter terenowy z wyraźnie wskazanym kierunkiem marszu. Na trasie mogą wystąpić przeszkody.

Biuro marszu: namiot przy CKDR

Biuro zawodów czynne: 6 maja 2017 (sobota), w godz. 10.00 – 13:00

 

5. UCZESTNICTWO


Prawo do uczestniczenia w Marszu mają:

 • wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich,

 • podpiszą Oświadczenie o starcie w Marszu na własną odpowiedzialność,

 

Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych (punkt 9. regulaminu).
 

6. ORGANIZACJA MARSZU

 

UTW odpowiada za:
 

 • lokalną promocję Marszu;

 • kontakt z sekretariatem akcji z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1;

 • zamieszczenia relacji oraz fotografii z marszu w mediach i na własnej stronie internetowej.

 

Każdy z UTW w zakresie działań wskazanych w niniejszym paragrafie działa na własny koszt i ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym biorących udział w marszu przez niego organizowanym (uczestników marszu, osób trenujących oraz publiczności), za zgodność swoich działań z prawem.

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Marszu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

7. FORMUŁA MARSZU


Obydwa warianty marszu odbędą się ze startu wspólnego.
Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie dystansu: 11:00 – 13:00.

 

8. GODZINA STARTU


Start głównego marszu o godz. 11:00

 

9. ZGŁOSZENIA


Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w biurze zawodów.
Nie obowiązuje limit miejsc.
Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie uczestnicy, którzy:

 • wypełnią formularz zgłoszeniowy

 • zostaną zarejestrowani

 

10. OPŁATY


Udział w Marszu jest bezpłatny.

 

11. DYSKWALIFIKACJA


Dyskwalifikacja zawodnika, uczestnika Marszu może nastąpić za:

 • sposób poruszania niezgodny z podaną definicją marszu Nordic Walking w pkt 2,

 • nie udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku,

 • otrzymania jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej (poza przypadkami losowymi jak np.
  złamanie kijka),

 • zboczenie z wyznaczonej trasy,

 • niesportowe zachowanie: nieustępowanie trasy wyprzedzającemu, popychanie lub wywracanie uczestnika Marszu,

 • nieposzanowanie środowiska – porzucanie sprzętu lub śmieci,

 • brak wymaganego wyposażenia,

 • wszelkie naruszenie reguł sportowego zachowania.

 

 

12. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW MARSZU
 

Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:

 • strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,

 • obuwie sportowe,

 • kije do Nordic Walking.

 • nie istnieje możliwość wypożyczenia kijów.

 

13. NAGRODY

 

 • klasyfikacja w V Marszu Nordic Walking studentów UTW w Świnoujściu 2017; ok. 5,0 km – marsz rekreacyjny bez nagród

 

14. SPRAWY SANITARNE


W rejonie startu/mety jest sanitariat.

 

15. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na V Marsz w Nordic Walking studentów UTW w Świnoujściu 2017 i udziału w nim.

 2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik marszu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • marsz odbędzie się bez względu na pogodę,

 • wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

 • opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,

 • Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w marszu,

 • sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Uczestnik Marszu ma prawo złożenia protestu. Decyzja organizatora podniesiona w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna,

 • Organizator nie zapewnia szatni i nie przechowuje za rzeczy wartościowych uczestników w depozycie.

 

Regulamin jest wersja ostateczną.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 8.04.2017 roku.

 

 

Dodano: 05.04.2017

Najbliższe imprezy

Kalendarz imprez MDK

Newsletter

Chcesz być “na bieżąco”? Aktualności w Twojej skrzynce

ŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujście